Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů ve společnosti Future line, s.r.o.

Od roku 2018 je platné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dále vešel v platnost zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento dokument obsahuje informace související se zpracováváním osobních údajů v rámci společnosti Future line, s.r.o.

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Future line, s.r.o. se sídlem Nám. Přemyslovců 16, 288 02 Nymburk (dále jen „Společnost“).

 1. Kdo je kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je osoba jmenovaná správcem nebo zpracovatelem osobních údajů na základě jeho profesních kvalit, která plní zákonem stanovené úkoly, zejména působí jako kontaktní místo pro Vás, našeho klienta, ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv ve smyslu zákona.

V rámci Společnosti je kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů Tomáš Oberreiter.

 1. Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování (důvod zpracování)?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nabídka služeb poskytovaných Společností, plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi.

Naše klienty nechceme obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací. Osobní údaje, které zpracováváme, využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli schopni nabídnout Vám vhodné řešení ve formě nabídky našich služeb, servisní komunikace, průzkumu spokojenosti apod. Komunikace probíhá všemi kanály včetně elektronických (e-mail, SMS, komunikační aplikace, webové rozhraní).

 1. Jaké osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které jsou pro výše uvedené účely zpracování nezbytné. Jedná se zejména o tyto:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo);
 • kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail);
 • sociodemografické údaje (např. věk, pohlaví, povolání);
 • údaje o Vašem podnikání pro účely nastavení nejoptimálnějších služeb. (např. typ komunikace s klienty, četnost apod.).
 1. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Údaje zpracovávané v rámci Společnosti pocházejí především od Vás, z Vámi vyplněných kontaktních formulářů.

 1. Kdo může Vaše osobní údaje zpracovávat?

Zákonná úprava ochrany osobních údajů dává jejich správci možnost pověřit zpracováním zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každá fyzická nebo právnická osoba, která na základě právního předpisu nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje. Použije-li tento postup při zpracování Vašich osobních údajů Společnost, stává se tak pouze za předpokladu, že jsou standardy ochrany osobních údajů u konkrétního zpracovatele smluvně garantovány minimálně na stejné úrovni jako ve Společnosti a že takový zpracovatel splňuje právními předpisy stanovené podmínky. Zpracovatelé, které Společnost využívá ke zpracování Vašich osobních údajů, jsou následující:

 • zprostředkovatelé (zaměstnanci) oprávněni zprostředkovávat služby Společnosti
 • poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií.
 1. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?

Osobní údaje, které Společnost získala, uchovává po celou dobu našeho vzájemného smluvního vztahu a následujících 10 let po jeho ukončení.

Po této lhůtě nebo po skončení platnosti a účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není nutný Váš souhlas.

 1. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete Společnost požádat o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají/o Vás zpracovává; Společnost Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a další kopii je Společnost oprávněna účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 • Právo na opravu – můžete Společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Právo na výmaz – můžete Společnost požádat, aby vymazala Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • byl odvolán souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • byla vznesena námitka proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo byla vznesena námitka proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány k datu splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování – můžete Společnost požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl/a Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu – máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat; odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností pro účely přímého marketingu.
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u Společnosti, na adrese nám. Republiky 6/5, 301 00 Plzeň, nebo u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.