Dotace týkající se pořízení elektromobilu, či dobíjecí stanice

Níže uvedené dotace Vám pomůžeme zpracovat.

Podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla celá Česká republika (1a1)

Předpokládaný příjem žádostí od:

01. 06. 2024

Na co lze čerpat:

Pořízení elektromobilů vč.dobíjecích stanic

Kdo může čerpat:

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem

Maximální výše dotace:

55% ze způsobilých výdajů, maximálně do limitu výše

Výše maximálních celkových způsobilých výdajů:

 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 50 kW 900 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 100 kW 1 400 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 150 kW 1 900 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 350 kW 3 900 000 Kč/dobíjecí stanice

 • Míra podpory: 55 % ze způsobilých výdajů, maximálně do limitu výše
 • Typ podpory: Ex post
 • Minimální rozsah projektu: 10 DC dobíjecích stanic (rychlodobíjecích stanic nebo ultrarychlých dobíjecích stanic či jejich kombinace)
 • Možné realizovat na celém území ČR Dobíjecí stanice o výstupním výkonu minimálně 50 kW do výkonu 100 kW.
 • Dobíjecí stanice o výstupním výkonu nad 100 kW

Způsobilé výdaje

 • Náklady na přípravu projektu, kterými se rozumí náklady na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení/povolení záměru
 • Stavební náklady, kterými se rozumí náklady na terénní úpravy pozemku, případná úprava příjezdové komunikace k místu stavby, vybudování nezbytných inženýrských sítí typu elektrická nebo plynová přípojka, vybudování nebo modernizace transformační stanice
 • Pořizovací náklady, kterými se rozumí náklady na nákup dobíjecí stanice včetně její montáže, nákup a instalace nezbytného komunikačního/platebního systému
 • Jednorázové poplatky související s povolením a zprovozněním stanice (např. poplatek za připojení k elektrické síti)

Elektromobilita – osobní a nákladní automobily

Plánujete modernizaci vozového parku Vaší společnosti? Chcete spolu s pořízením elektromobilu řešit i dobíjecí stanice? Potom je právě pro Vás určen program na podporu elektromobility.

Příjem žádostí:

do 30. 09. 2025

Na co lze čerpat:

Pořízení elektromobilů vč.dobíjecích stanic

Kdo může čerpat:

Malé, střední i velké podniky

Maximální výše dotace:

až 0,2 – 5 mil.Kč

Podporované aktivity

Silniční vozidla

 • osobní – 200 000 Kč
 • užitková – 300 000 Kč

Neveřejné nabíjecí stanice – nesmí být využito pro veřejnost (nákupní centra, parkoviště, autoservisy apod.)

 • wallboxy – až 50 000 Kč
 • stojanové rychlonabíjecí stanice – až 150 000 Kč
 • maximální cena osobního elektromobilu je 1,5 mil. Kč bez DPH, ostatní kategorie vozidel nejsou cenově limitovány (dotace se vztahuje pouze na čistě elektrická vozidla – nikoliv plug-in hybrid)
 • nejsou podporovány stavební náklady spojené s vybudováním nabíjecí stanice
 • nabíjecí stanice nemůže sloužit ke komerčním účelům
 • nelze pořídit nabíjecí stanici bez vozidla
 • maximální počet nabíjecích stanic může být v poměru 1:1 s pořizovanými elektromobily
 • Žadatelem nemohou být podniky vlastněné územně správními celky.

NZÚ - dotace pro rodiné domy - EKOMOBILITA

 Po krátké technicko-provozní přestávce nutné k implementaci zjednodušených postupů bude spuštěna nová etapa programu a příjem žádostí se opět otevře od září 2023.

Příjem žádostí:

do 30. 6. 2028

Na co lze čerpat:

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1)
a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může čerpat:

Domácnosti (jedna dotace na RD)

Výše podpory:

15.000,-Kč/dům

Dotace se vztahuje na

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1)
a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

 

Výše dotace

 • Výše dotace je 15.000,-Kč/dům

Kdo má nárok na dotaci

 • Domácnosti

Na co si dát pozor

 • Podporované dobíjecí stanice nesmí být komerčně provozovány.
 • Na stejný rodinný dům lze žádat pouze jedenkrát za dobu trvání programů NZU.
 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle
  aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě
  (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném
  domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl
  minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší
  k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu.

Doba trvání

Příjem žádostí: 1.09. 2023 – 30.6. 2028.

Celé znění dotačního programu NZÚ naleznete ZDE.

Sociální služby - pořízení elektromobilu

Příjem žádostí:

do 31. 12. 2027

Kdo může čerpat:

Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi

Maximální výše podpory:

 • Auta bez dalších úprav 1.820 000 Kč

 • Auta s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2.210 000Kč

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné hradit tyto aktivity:

 • pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy,
 • nákup stavby,
 • nákup pozemku,
 • pořízení majetku / pořízení vybavení staveb jako
  • dlouhodobý a drobný hmotný a nehmotný majetek,
  • kompenzační pomůcky,
  • pořízení vozidla pro účely poskytování soc. služeb – musí se jednat o vozidlo na alternativní paliva,
 • nepřímé náklady jako zpracování žádosti, projektová a další dokumentace, administrativní kapacity a řízení projektu, poplatky, režijní, provozní a jiné náklady apod.

 

Pozor: projekt musí splňovat:
• kritéria sociálních služeb komunitního charakteru,
• kritéria transformace a deinstitucionalizace,
Tato kritéria blíže specifikuje MPSV.

Oprávněný žadatel

O dotaci mohou žádat:

 • obce,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi.

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 70 % způsobilých výdajů na území přechodových regionů a 85 % na území méně rozvinutých regionů.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanoveno.

U vozidel jsou uplatněny následující limity celkových způsobilých výdajů:
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu bez dalších úprav je 1 820 000 Kč,
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2 210 000 Kč.

** DOTAČNÍ BONUSY DLE NZÚ

4.5.1 Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce
Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu
Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je
zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.
Seznam bonifikovaných regionů (správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí na území
bývalých vojenských újezdů a obcí ovlivněných územím bývalých vojenských újezdů) je přílohou usnesení
vlády č. 23 ze dne 11. ledna 2021, dostupný je na webových stránkách programu.

4.5.2 Kombinační bonus
Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více
podporovaných opatření.
Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

Dobíjecí stanice, na které lze získat dotaci (NZÚ)

Všechny dobíjecí stanice najdete u nás na e-shopu.

Co je nového?