Dotace týkající se pořízení elektromobilu, či dobíjecí stanice

Níže uvedené dotace Vám pomůžeme zpracovat.

1 . NZÚ - dotace pro rodiné domy - EKOMOBILITA

 Po krátké technicko-provozní přestávce nutné k implementaci zjednodušených postupů bude spuštěna nová etapa programu a příjem žádostí se opět otevře od září 2023.

Příjem žádostí:

do 30. 6. 2028

Na co lze čerpat:

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1)
a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může čerpat:

Domácnosti (jedna dotace na RD)

Výše podpory:

15.000,-Kč/dům

Dotace se vztahuje na

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1)
a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

 

Výše dotace

 • Výše dotace je 15.000,-Kč/dům

Kdo má nárok na dotaci

 • Domácnosti

Na co si dát pozor

 • Podporované dobíjecí stanice nesmí být komerčně provozovány.
 • Na stejný rodinný dům lze žádat pouze jedenkrát za dobu trvání programů NZU.
 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle
  aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě
  (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném
  domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl
  minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší
  k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu.

Doba trvání

Příjem žádostí: 1.09. 2023 – 30.6. 2028.

Celé znění dotačního programu NZÚ naleznete ZDE.

2. Elektromobilitita - veřejné nabíjecí stanice

Chcete se stát součástí infrastruktury pro provoz elektromobilů? Máte vhodné prostory, kde byste mohli vybudovat veřejné nabíjecí stanice? Zajistěte výstavbu této komerčně zajímavé investice s podporou z programu ministerstva dopravy.

Na co lze čerpat:

Veřejné dobíjecí stanice

Kdo může čerpat:

Malé, střední a velké podniky.

MÍra dotace:

55 – 75 %

Dotace se vztahuje na

 • AC/DC nabíjecí stanice – nástěnné i stojany
 • stavební náklady
 • napojení na síť
 • projektová dokumentace

Kdo má nárok na dotaci

 • Malé firmy
 • Střední firmy
 • Velké firmy

Výše dotace

 • Výše dotace se pohybuje v rozmezí 0,5 – 100 mil. Kč

Důležité podrobnosti

 • nutné zajistit veřejnou dostupnost
 • minimálně je nutné uvažovat alespoň o 10 nabíjecích bodech
 • realizace může probíhat po celé republice
 • k místu realizace musíte mít práva k užívání – vlastnictví či nájemní smlouva
 • projekt je vhodný pro všechny typy subjektů (soukromé i veřejné) ze všech oblastí podnikání
 • jsme schopni pro vás zajistit kompletní projekt

3. Elektromobilita ve veřejném sektoru - Národní plán obnovy

Tento program umožní získat dotaci 30 tisíc Kč1 milion Kč na pořízení různých typů dopravních prostředků na elektrický, případně vodíkový pohon.

Pro spolupráci s dotační agenturou se nejvíce vyplatí investice od 1,5 mil. Kč.

Příjem žádostí:

do 15. 12. 2023

Na co lze čerpat:

Pořízení elektromobilů, dobíjecích stanic aj.

Kdo může čerpat:

Kraje, obce, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Procent podpory:

max 50 %

Základní informace

Program podporuje nákup elektrického dopravního prostředku případně vodíkového vozu. Cílem investice je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice.

Forma a výše podpory - předběžné údaje

 • 30 tisíc – 1 mil. Kč max. však do výše 50% dopravního prostředku,
 • dobíjecí stanice max. 30 tisíc,
 • plánovaná alokace výzvy: 600 mil. Kč,
 • příjem žádostí od 6.6. 2022,
 • způsob hodnocení žádosti: průběžný.

Hlavní oblasti podpory

 • pořízení dopravního prostředku na elektrický případně vodíkový pohon,
 • pořízení dobíjecí stanice včetně vozu.

Kdo má nárok

Veřejný sektor včetně toho na území Hl. m. Prahy.:
 • kraje,
 • obce či jejich dobrovolné svazky, městské části,
 • organizační složky státu a státní organizace,
 • veřejné instituce a organizace 
 • příspěvkové organizace,
 • školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
 • obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem.

Co byste měli vědět

Podpořená vozidla musí mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.

4. Elektromobilita – osobní a nákladní automobily

Plánujete modernizaci vozového parku Vaší společnosti? Chcete spolu s pořízením elektromobilu řešit i dobíjecí stanice? Potom je právě pro Vás určen program na podporu elektromobility.

Na co lze čerpat:

Pořízení elektromobilů, dobíjecích stanic

Kdo může čerpat:

Malé, střední i velké podniky

Maximální výše dotace:

až 0,2 – 5 mil.Kč

Podporované aktivity

Silniční vozidla

 • osobní – 200 000 Kč
 • užitková – 300 000 Kč

Neveřejné nabíjecí stanice

 • wallboxy – až 50 000 Kč
 • stojanové rychlonabíjecí stanice – až 150 000 Kč

Výše dotace

 • maximální cena osobního elektromobilu je 1,5 mil. Kč bez DPH, ostatní kategorie vozidel nejsou cenově limitovány
 • nejsou podporovány stavební náklady spojené s vybudováním nabíjecí stanice
 • nabíjecí stanice nemůže sloužit ke komerčním účelům
 • nelze pořídit nabíjecí stanici bez vozidla
 • maximální počet nabíjecích stanic může být v poměru 1:1 s pořizovanými elektromobily

5. Sociální služby - pořízení elektromobilu

Příjem žádostí:

do 31. 12. 2027

Kdo může čerpat:

Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi

Maximální výše podpory:

 • Auta bez dalších úprav 1.820 000 Kč

 • Auta s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2.210 000Kč

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné hradit tyto aktivity:

 • pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy,
 • nákup stavby,
 • nákup pozemku,
 • pořízení majetku / pořízení vybavení staveb jako
  • dlouhodobý a drobný hmotný a nehmotný majetek,
  • kompenzační pomůcky,
  • pořízení vozidla pro účely poskytování soc. služeb – musí se jednat o vozidlo na alternativní paliva,
 • nepřímé náklady jako zpracování žádosti, projektová a další dokumentace, administrativní kapacity a řízení projektu, poplatky, režijní, provozní a jiné náklady apod.

 

Pozor: projekt musí splňovat:
• kritéria sociálních služeb komunitního charakteru,
• kritéria transformace a deinstitucionalizace,
Tato kritéria blíže specifikuje MPSV.

Oprávněný žadatel

O dotaci mohou žádat:

 • obce,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi.

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 70 % způsobilých výdajů na území přechodových regionů a 85 % na území méně rozvinutých regionů.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanoveno.

U vozidel jsou uplatněny následující limity celkových způsobilých výdajů:
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu bez dalších úprav je 1 820 000 Kč,
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2 210 000 Kč.

** DOTAČNÍ BONUSY DLE NZÚ

4.5.1 Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce
Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu
Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je
zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.
Seznam bonifikovaných regionů (správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí na území
bývalých vojenských újezdů a obcí ovlivněných územím bývalých vojenských újezdů) je přílohou usnesení
vlády č. 23 ze dne 11. ledna 202120, dostupný je na webových stránkách programu.


4.5.2 Kombinační bonus
Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více
podporovaných opatření.
Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

Dobíjecí stanice, na které lze získat dotaci (NZÚ)

Všechny dobíjecí stanice najdete u nás na e-shopu.

Co je nového?

Brian Canchola

CEO & Owner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Julia Lunsford

Assistant Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

John Swafford

Engineer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Philip Johnson

Bussines Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Aaron Egan

Sales Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Kari Irish

Sales Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.